דוחות פיקוח שוטפים נערכים עבור גורם המימון וכוללים סקירה תקופתית של סטטוס התקדמות הקמת הפרויקט מיום חתימת הסכם ליווי ועד קבלת טופס 4. הדוח כולל בחינת ההתקדמות ההנדסית, שיווק מלאי הפרויקט וניצול התקציב. בדוח קיים ריכוז אינטגרטיבי של כלל הנתונים שנסקרו באופן המאפשר למוסד הממן, בכל רגע נתון לבחון את רווחיות הפרויקט, העודפים ומידת החשיפה.

img2
SN-0116

 הערבה 1, גבעת שמואל 5400804 בנין SIV